Historia Seminarium

Początki Seminarium warszawskiego sięgają XVI w. i okresu Soboru Trydenckiego (1545-1563), który w jednym ze swoich dokumentów określił nowe zasady kształcenia księży na potrzeby diecezji, które od tego momentu miało się odbywać w specjalnie do tego przystosowanych instytucjach, zwanych Seminariami. W Warszawie pierwsze takie Seminarium powstało w 1678 r. i było prowadzone przez księży misjonarzy. Na przestrzeni lat, głównie w związku z problemami prawnymi oraz w wyniku otwarcia w mieście drugiego Seminarium, instytut księży misjonarzy przestał istnieć.

Inicjatorem założenia w stolicy drugiego Seminarium był dziekan ówczesnej Kapituły Warszawskiej i późniejszy arcybiskup lwowski Mikołaj Popławski. 13 kwietnia 1682 r. na posiedzeniu Kapituły Kolegiackiej podjęto uchwałę o fundacji w mieście drugiego Seminarium. Klerycy mieli zgodnie z decyzją Kapituły pobierać naukę w kolegium jezuickim, ale już w 1685 r. pieczę nad formacją kleryków przejęli tzw. księża komuniści. Dekret Kapituły nabrał pełnej mocy prawnej, gdy potwierdzenie tej decyzji podpisał biskup poznański Stefan Wierzbowski 12 stycznia 1684 r. Od tego momentu można mówić o istnieniu Seminarium warszawskiego, którego dzisiejsze Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne jest kontynuatorem. To w tym miejscu kształcą się przyszli księża Archidiecezji Warszawskiej.

Kaplica seminaryjna przed przebudową
Wejście do seminarium od strony Krakowskiego Przedmieścia
Biblioteka seminaryjna
Refektarz - miejsce spożywania posiłków
Korytarz seminaryjny

W ciągu ponad 300. lat istnienia (co czyni Seminarium najstarszą instytucją kształcenia w Warszawie) Seminarium dało Kościołowi w Polsce 6. błogosławionych (męczennicy okresu II wojny światowej: ks. Michał Oziębłowski, ks. Michał Woźniak, ks. Edward Detkens, ks. Zygmunt Sajna, ks. Roman Archutowski – rektor okresu wojny; wszyscy beatyfikowani w 1999 r. przez św. Jana Pawła II podczas pielgrzymki do Polski) oraz  ks. Jerzy Popiełuszko, a także kilku biskupów (w tym ks. kard. Aleksander Kakowski, który w latach 1898-1910 był rektorem Seminarium). W ciągu tych ponad 300. lat Seminarium było kierowane przez 45. rektorów. Obecnie obowiązki rektora pełni ks. dr Wojciech Bartkowicz.